AKTUALITY


MPES 2011 signální informace


Magdeburský seminář


Posterová prezentace na sympoziu SEEMP 2010 Prague, 24.-26.5.2010 


Projekt VaV MŠMT  Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí


Řešitelé:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí

R-Princip Most, s.r.o.


Termín řešení:

2008 - 2011


Webová stránka projektu je umístěna na portálu:

https://projekty.czu.cz


Předmětem projektu je soubor vzájemně propojených okruhů směřujících k vypracování strategie trvale udržitelného rozvoje posttěžebních oblastí Podkrušnohoří v návaznosti na okolní krajinu a k včasnému podchycení rizik a změn.


Dílčí cíl, který řeší R-Princip Most, s.r.o., má název Specifikace současného stavu a perspektivy řešení hydrologického režimu krajiny podkrušnohorských pánví.


Výsledkem řešení tohoto dílčího cíle bude klasifikace vlivu ukončování těžby (čerpání důlních vod, napouštění zbytkových jam a jejich případné propojení, změny směrů vodotečí na hydrologický režim, klasifikace činitelů, ovlivňujících výslednou kvalitu vody v jezerech zbytkových jam a pánevních vodotečí.


Při zpracování tohot úkolu vychází R-Princip Most, s.r.o. jednak z dlouholetých vlastních zkušeností, získaných z různých studií a projektů za vice než 15 let existence (například jde o souhrnné plány sanace a rekultivace jednotlivých těžebních lokalit a jejich aktualizace, plány rekultivace a další dokumentaci s danou problematikou související).


Prioritním cílem řešení je obnova vodního režimu posttežebního území, které bylo historicky výrazně zamokřené.  Zejména krajinaMostecka v centrální části severočeské hnědouhelné pánve patří nyní mezi nejsušší oblasti v ČR, což je mimo jiné znásobeno i tím, že leří ve srážkovém stínu Krušných hor. Tento stav by se mohl ještě zhoršit vlivem předpokládaných klimatických změn, které do budoucna signalizují přesun srážek z vegetačního období do podzimních a zimních měsíců, navíc se zvýšením frekvence přívalových dešťů na úkor srážek mírných.


To by mohlo negativně ovlivnit  vegetaci v pánevní oblasti. Proto je třeba dbát na vyváženou vodohospodářskou bilanci v tomto území. Návratem vody a cíleným využitím funkční vegetace v krajině je možné dosáhnout i úpravy režimu srážek.


U jezer zbytkových jam (v obou podkrušnohorských revírecgh bylo doporučeno všechny zbytkové jámy po ukončení těžby zatopit vodou) se předpokládá jejich mnohostranné využití. Budou působit jako krajinně estetické prvky, útvary posilující územní systém ekologické stability,a zároveň sloužit sportovně-rekreačním účelům, sportovnímu rybaření a v neposlední řadě i rozvoji malého a středního podnikání. 

O násO_nas.html
ManagementManagement.html
Projekty VaVProjekty_VaV.html
KontaktKontakt.html
ReferenceReference.html
Aktuality
ArchivArchiv.html
SlužbySluzby.html
EN    Aktuality_2.html